Werkwijze van de WKR

De tien raadsleden van de Wetenschappelijke Klimaatraad komt iedere maand bijeen. De raad beoogt jaarlijks drie tot vijf adviezen uit te brengen. Deze adviezen kunnen naar aanleiding van een concrete adviesvraag zijn van een minister of het parlement of kunnen door de raad zelf geïnitieerd worden. In de planning reserveert de raad tijd voor een goede doorwerking van adviezen, bijvoorbeeld door evenementen te organiseren.

De raad verkent of het wenselijk is om in de toekomst met meerjarige programmalijnen te werken en onderzoekt of diverse productvormen, naast het klassiekere adviesrapport, wenselijk zijn voor doorwerking van de adviezen en het bereiken van verschillende doelgroepen. De adviesproducten publiceert de raad op de eigen website en stuurt de raad gelijktijdig naar zowel het parlement als naar het kabinet. De raad bepaalt zelf wanneer de adviezen openbaar worden.

Kwaliteit

De raad vindt kwaliteit van de adviezen belangrijk. Hiervoor baseert de raad zich in de eerste plaats op wetenschappelijke publicaties, maar ook op het werk van collega-raden die onderzoek doen naar de specifieke Nederlandse situatie. 

Samenwerking

Naast de WKR bestaan er nog veel meer instituten, adviesraden en andere organisaties die adviseren over klimaat. De raad vindt samenwerking en afstemming met die instituten belangrijk.

Wij wisselen werkprogramma’s uit en houden elkaar op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en geplande adviezen en rapporten.

Integriteit

De integriteit van raadsleden en de medewerkers van het stafbureau is op verschillende manieren geborgd. De WKR onderschrijft de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. De ambtelijke staf heeft een ambtelijke eed van integriteit afgelegd. Nevenactiviteiten van de raadsleden staan op de website van de Wetenschappelijke Klimaatraad.