Privacy

Dit is de privacyverklaring van de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR). Hierin leest u hoe de WKR met uw persoonsgegevens omgaat, welke rechten u heeft en bij wie u terecht kunt met vragen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij de uitoefening van de publieke taken van de overheid, als u contact heeft met de WKR kunnen van u persoonsgegevens worden verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of gegevens die met u in verband kunnen worden gebracht. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, telefoonnummer of uw e-mailadres. Ook uw Burgerservicenummer is een persoonsgegeven. 

Privacyprincipes

De WKR gaat zorgvuldig om met uw gegevens en heeft daartoe de volgende privacyprincipes geformuleerd die worden gevolgd bij het verwerken van persoonsgegevens:

De WKR verwerkt alleen persoonsgegevens met een rechtmatige grondslag

De belangrijkste grondslag op basis waarvan de WKR uw persoonsgegevens verwerkt, is om de bij wet toegekende publieke taken uit te kunnen oefenen. Een andere grondslag op basis waarvan de WKR gegevens verwerkt is om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. In sommige gevallen verwerkt de WKR uw gegevens als u daar expliciete toestemming voor heeft gegeven.

De WKR stelt u als betrokkene centraal

De verwerking van persoonsgegevens moet ten dienste van de betrokkene(n) staan. Bij het opzetten en beheren van registraties kijkt de WKR altijd naar het belang van de betrokkene en het risico dat betrokkene loopt. Daarom worden persoonsgegevens alleen verzameld als dat echt nodig is en niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. 

De WKR verwerkt alleen persoonsgegevens als dat verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld

Doelbinding is essentieel en houdt in dat persoonsgegevens alleen verzameld mogen worden voor een ‘welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd’ doel. Het doel waarvoor gegevens zijn verzameld bepaalt welk gebruik is toegestaan en welk gebruik niet. Dat betekent dat niet méér persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden dan dat nodig is voor een specifiek doel en die gegevens ook niet langer worden bewaard dan voor dit doel noodzakelijk.

De WKR is transparant

De WKR informeert u tijdig over welke persoonsgegevens, voor welk doel en op basis van welke grondslag worden verwerkt. Een overzicht van de gegevensverwerkingen waarvoor de WKR verantwoordelijk is vindt u in het AVG Verwerkingsregister

De WKR waarborgt uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. In sommige gevallen kunt u vragen uw gegevens te verwijderen, over te dragen of de verwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken bij bijzondere persoonlijke omstandigheden. Als de WKR gebruik maakt van geautomatiseerde besluitvorming, dan heeft u ook het recht om hieraan niet te worden onderworpen.

Contact over uw rechten?

U kunt van uw rechten gebruik maken door een verzoek te sturen naar de WKR via het contactformulier. Vermeld daarbij van welk recht u gebruik wilt maken en om wat voor persoonsgegevens het gaat. U ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, een reactie op uw verzoek.

Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u hiertegen bezwaar en beroep instellen. Zie hier meer over bezwaar en beroep.

De WKR is zorgvuldig bij het verstrekken aan derden

De WKR neemt de grootste zorgvuldigheid en terughoudendheid in acht als het gaat om het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derde partijen. Zonder de rechtmatigheid te toetsen worden geen gegevens gedeeld met externe partijen. Als de WKR gegevens deelt met een derde partij worden passende afspraken gemaakt om de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens te borgen.

De WKR past privacy by design toe

De WKR wil in een vroeg stadium zowel technisch als organisatorisch een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens bewerkstelligen. Dit houdt in dat vanaf de ontwikkeling van beleid tot aan de uitvoering hiervan aandacht moet zijn voor privacy. In het bijzonder bij ICT-producten en -diensten wordt al in de ontwerpfase  rekening gehouden met privacyaspecten. Data-minimalisatie is hierbij een belangrijk uitgangspunt: er worden niet méér persoonsgegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking.

De WKR toont zijn principes aan

De WKR maakt voor iedereen zichtbaar dat het zich houdt aan deze privacyprincipes. Toezichthouders, politiek en publiek mogen de WKR altijd vragen om uitleg en uitwerking van deze principes.

Bewaartermijnen

De WKR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Soms is de WKR verplicht om uw gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld vanwege de Archiefwet.

Social media/externe platforms

De WKR maakt voor zijn dienstverlening via internet en social media gebruik van LinkedIn. De WKR vindt het belangrijk te melden dat het geen invloed heeft op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. De WKR adviseert u geen onnodige privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms.

Leveranciers

De WKR verwacht ook dat haar leveranciers zich inspannen om de hoogste prioriteit te geven aan het beschermen van persoonsgegevens In deze beknopte gids leest u er meer over.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is in Nederland de toezichthouder op de naleving van de AVG. Naast eerder genoemde rechten heeft u altijd het recht om bij de AP een klacht in te dienen over hoe de WKR omgaat met uw persoonsgegevens. U kunt uw klacht indienen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens