Missie van de WKR

De Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) adviseert kabinet en parlement over inhoud en richting van klimaatbeleid. Dit doet de raad door strategische beleidsadvisering vanuit interdisciplinaire wetenschappelijke kennis. 

Klimaatbeleid

Klimaatbeleid is beleid dat helpt klimaatverandering tegen te gaan - mitigatie - en met klimaatverandering om te gaan - adaptatie - in de brede context van maatschappelijke opgaven zoals biodiversiteit, circulariteit, brede welvaart, rechtvaardigheid en gezondheid.

Onafhankelijk

De Wetenschappelijke Klimaatraad is een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad. Raadsleden geven inbreng op basis van wetenschappelijke expertise en inzichten, zonder last en ruggenspraak. De raadsleden kunnen geen belangenbehartiger zijn.  

Om zijn onafhankelijkheid te waarborgen en regering en parlement van gedegen wetenschappelijk onderbouwd advies te kunnen dienen, heeft de raad een eigen werkwijze ontwikkeld.

Uitgangspunten

De Wetenschappelijke Klimaatraad werkt vanuit de volgende uitgangspunten:

  • op wetenschappelijke basis
  • in interdisciplinaire samenwerking
  • vanuit een systeemperspectief
  • met zorg voor rechtvaardigheid en democratisch bestuur
  • en met oog voor wat speelt in de politieke beleidscontext en samenleving

Wetenschap

De wetenschap benadrukt het belang van doortastend klimaatbeleid om zeer ernstige gevolgen van klimaatverandering te voorkomen en te beperken. Het is daarom essentieel de verbinding tussen wetenschap en beleidsmakers te versterken. De raad gaat daar een belangrijke rol bij spelen door wetenschappelijke inzichten te vertalen naar concrete aanbevelingen voor klimaatbeleid.

Interdisciplinaire samenwerking

De raad kijkt daarbij over de grenzen van disciplines heen en staat voor interdisciplinaire samenwerking. Door verschillende wetenschappelijke disciplines te combineren geeft de raad rekenschap van de samenhang van verschillende opgaven en worden kansen voor beleid geschetst.

Systeemperspectief centraal

In de adviezen van de raad staat een systeemperspectief centraal: de klimaatopgave is een complexe opgave waarin klimaatverandering en vele andere opgaven, nationaal en internationaal, elkaar beïnvloeden. Mitigatie- en adaptatiebeleid kunnen elkaar versterken, bijvoorbeeld met groen in stedelijk gebied of bij het herstel van veenweide. Dit maakt een gecombineerde aanpak wenselijk of zelfs noodzakelijk. Klimaatverandering is slechts een van de elementen die onze planetaire grenzen bepalen. 

Rechtvaardigheid en democratisch bestuur

De adviezen zijn niet alleen gebaseerd op cijfers en modellen. De raad adviseert ook met zorg voor rechtvaardigheid en democratisch bestuur. Bijvoorbeeld over deze vraagstukken:

  • Hoe moeten en kunnen de lasten en kansen van klimaattransities eerlijk en zonder afwenteling verdeeld worden (binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden, ten aanzien van historisch ongelijke belasting en toekomstige generaties)?
  • Wie mogen en wie moeten er mee spreken over de klimaattransitie?
  • Hoe maken we robuust lange termijn-klimaatbeleid?

We houden rekening met de gevolgen van het maken van een bepaalde beleidskeuze, maar ook met de gevolgen van het niet maken van die beleidskeuze. De raad maakt eventuele waardenafwegingen in een advies expliciet.

Politieke beleidscontext en de samenleving

De raad is onafhankelijk, maar zit niet in een ivoren toren. De raad adviseert vanuit de actuele stand van de wetenschap én met oog voor wat er speelt in de politieke beleidscontext en de samenleving, bijvoorbeeld rondom uitvoeringsvraagstukken en draagvlak. De raad formuleert adviezen scherp en met duidelijk handelingsperspectief en spant zich in voor een goede doorwerking van adviezen.