Boodschap aan parlement: klimaatbeleid moet versterkt worden

De Wetenschappelijk Klimaatraad adviseert om versneld naar klimaatneutraliteit te gaan door een ambitieus doel voor 2040 te stellen. Om dit te bereiken moet de overheid nu belangrijke keuzes voorbereiden en mag het ingezette klimaatbeleid geen vertraging oplopen. Vooruitlopend op het eerste formele advies over het Klimaatplan 2025-2035 geeft de raad zijn eerste boodschap af aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer: klimaatbeleid moet versterkt worden.   

Weersextremen en opwarming van de aarde

De klimaatwetenschap schrijft weersextremen waarmee de wereld geconfronteerd wordt steeds vaker en met toenemende zekerheid toe aan de opwarming van de aarde, veroorzaakt door menselijk handelen. Er rest niet veel tijd om de klimaatdoelen te halen. Er zijn maatregelen nodig die de maatschappij fundamenteel gaan veranderen, aldus klimaatpanel IPCC in het meest recente synthese-rapport. De raad onderschrijft dit en adviseert daarom de transitie naar klimaatneutraliteit te versnellen. 

Advies Europese Wetenschappelijke Klimaatraad

Recent heeft de Europese Wetenschappelijke Klimaatraad de Europese Commissie geadviseerd om in 2040 uit te komen op een reductie van 90-95% van de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990. De raad adviseert in lijn hiermee om ook in Nederland de transitie naar klimaatneutraliteit te versnellen. 

Jan Willem Erisman, voorzitter: "De wereld verandert sowieso. Laten we zelf bepalen hoe we dat het beste kunnen doen op een duurzame manier." 

Versterken klimaatbeleid

Het gaat hierbij niet alleen om een tussendoel voor 2040 te formuleren, maar ook om belangrijke keuzes voor te bereiden. Keuzes die nodig zijn om de ingrijpende gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. De raad benadrukt dat zowel de vermindering van broeikasgassen als ook de aanpassing aan klimaatverandering beleid vergen. Het is essentieel dat de overheid samen met de samenleving een toekomstbeeld ontwikkelt dat perspectief en richting geeft. Transities in het energiesysteem, de voedselvoorziening en landbouw en het gebruik van grondstoffen zijn hierbij cruciaal.

De punten uit deze brief werkt de raad verder uit in het advies over het Klimaatplan 2025 – 2035 dat eind dit jaar verschijnt.