Kabinetsreactie op eerste WKR-advies

Het kabinet heeft zijn reactie op het eerste advies van de Wetenschappelijke Klimaatraad 'Met iedereen de transities in' vastgesteld. Het advies maakt volgens het kabinet duidelijk hoe de transitie naar een klimaatneutrale samenleving raakt aan de vele aspecten van ons dagelijks leven, en daarmee ook aan verschillende domeinen van het overheidsbeleid.

Het kabinet gaat met de aanbevelingen uit het advies aan de slag bij de uitwerking van het Klimaatplan, dat eind 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. In de reactie wordt aangegeven welke onderwerpen uit het advies in ieder geval verder uitgewerkt worden.

Over het advies

Met het advies heeft de WKR invulling gegeven aan de adviesaanvraag van de Minister voor Klimaat en Energie voor het Klimaatplan 2025-2035. In het advies betoogt de WKR dat Nederland door de ligging kwetsbaar is voor klimaatverandering. De gevolgen daarvan voelen we overal: droogte op landbouwgronden, wateroverlast in regio en randstad en hitte in stedelijke gebieden. Nederland heeft er dan ook veel bij te winnen om stevig klimaatbeleid te voeren en zelf regie te voeren op hoe we willen dat Nederland er in de toekomst uitziet.

De WKR pleit in het advies ‘Met iedereen de transities in’ voor een visie op een klimaatneutraal Nederland, versnelling van het klimaatbeleid richting 2040 en het verbreden van de klimaataanpak naar een systeemaanpak. Klimaatrechtvaardigheid is daarbij volgens de raad, naast doelmatigheid en doeltreffendheid, een belangrijke leidraad.