Klimaatplan

Op 17 maart 2023 heeft de Wetenschappelijke Klimaatraad de eerste adviesaanvraag van het kabinet ontvangen. De minister voor Klimaat en Energie verzoekt de raad om het kabinet te adviseren ten behoeve van het Klimaatplan, dat najaar 2024 naar het parlement zal worden gestuurd. Het advies zal zich richten op de strategische dilemma's en richtinggevende keuzes die zich voordoen op weg naar een klimaatneutraal Nederland in 2050.

Transitie naar klimaatneutraliteit

Het kabinet heeft de volgende adviesvraag aan de raad gesteld: 

Voor welke richtinggevende keuzes staat Nederland in de transitie naar klimaatneutraliteit in Europa in 2050? Welke strategische dilemma’s komen wij daarbij tegen, rekening houdend met integrale opgaven zoals klimaatadaptatie en biodiversiteitsherstel? Wat zijn van de verschillende beleidsrichtingen de voor- en nadelen (technisch, economisch, sociaal)? En wat zijn specifiek voor Nederland de kansen en risico’s in de transitie?

Uitgelicht

In het advies zullen de volgende onderwerpen in elk geval worden uitgelicht:

  • De noodzakelijkheid, rechtvaardigheid en haalbaarheid van ambitieus klimaatbeleid in lijn met het advies van de Europese klimaatraad;
  • De keuzeruimte van Nederland in de context van internationale afspraken en bestaand Europees beleid;
  • Effectief samenspel tussen overheden, burgers en bedrijven betrokken bij de uitwerking en uitvoering van lange termijn nationaal klimaatbeleid;
  • Richtinggevende keuzes per belangrijke sector voor de deeltransities die samen het merendeel van de opgave van klimaatneutraliteit in 2050 vormen:
    • De transitie naar een klimaatneutraal en circulair landbouw- en voedselsysteem;
    • De transitie naar een klimaatneutrale energievoorziening;
    • De transitie naar een klimaatneutraal en circulair grondstoffensysteem.

Samenwerking

De raad maakt voor het advies gebruik van de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van klimaatverandering en klimaatbeleid. Naast de leden van de raad wordt met externe experts gesproken om de kennisbasis voor advies te verbreden. Ook wordt gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden met verschillende instituten, wetenschappers en planbureaus.

Publicatie advies eind 2023

In de adviesaanvraag is door het kabinet verzocht om het advies voor 1 februari 2024 op te leveren, zodat de uitkomsten kunnen worden betrokken bij de voorbereiding van het Klimaatplan 2025-2035. De raad stuurt aan op publicatie eind 2023.